لینک های مفید اینترنتی
لینک های مفید

 

 

 1.    رياست جمهوري  https://www.president.gov.ge/ge/

 

 2.  مجلس    http://www.parliament.ge/

 

3.  شوراي امنيت ملي    http://nsc.gov.ge

 

4.   دولت   http://www.government.gov.ge/

 

5.   دادگاه قانون اساسي  http://www.constcourt.ge

 

6   ديوان عالي   http://www.supremecourt.ge/

 

7.   وزارت دارايي   http://www.mof.ge/

 

8.   وزارت دفاع  http://mod.gov.ge

 

9.   وزارت كشور   http://www.police.ge

 

10.  وزارت ورزش و امور جوانان  http://msy.gov.ge/

 

11.  سازمان  آمار ملي گرجستان http://www.geostat.ge/

 

12.  سازمان ثبت احوال   http://cra.ge/

 

13. سازمان ثبت اسناد http://www.napr.gov.ge

 

14.  وزارت بهداشت ، كار و تامين اجتماعي http://www.moh.gov.ge/

 

15.  وزارت امور زندان ها  http://www.mcla.gov.ge/

 

16.  وزارت اسكان و امور آوارگان  http://mra.gov.ge/main/GEO#index/1

17.   وزارت انرژي و منابع طبيعي http://www.menr.gov.ge/

 

18.  وزارت محيط زيست http://moe.gov.ge/

 

19.  دفتر  وزير مشاور دولت در امور همگرايي مجدد http://www.smr.gov.ge/

 

20.   دادگاه شهري تفليس  http://www.tcc.gov.ge/

 

21.   دولت مشروع آبخازيا  http://abkhazia.gov.ge/

 

22.  دولت خودمختار آجارا  http://www.ajara.gov.ge/geo/

 

23.  كميسيون مركزي انتخابات http://www.cec.gov.ge/

 

24.  بانك ملي (مركزي) گرجستان  http://www.nbg.gov.ge/

 

25.  دفتر وزير مشاور دولت در امور همگرايي با اروپا و ناتو http://www.eu-nato.gov.ge/

 

26.  وزير مشاور دولت در امور گرجيان برونمرزي http://diaspora.gov.ge/

 

27.   وزارت آموزش و علوم  http://www.mes.gov.ge/

 

28.  وزارت فرهنگ و حفظ آثار http://www.mcs.gov.ge/

 

29.  وزارت كشاورزي  http://www.maf.ge/

 

30. وزارت اقتصاد و توسعه پايدار  http://www.economy.ge/

 

31.  وزارت دادگستري و دادستاني كل كشور http://www.justice.gov.ge/

 

32. وزارت مناطق و توسعه زيرساخت http://www.mrdi.gov.ge/

 

33.  ديوان محاسبات http://www.control.ge/

34.   سازمان اطلاعات  http://www.gis.gov.ge/

 

35.  آژانس خدمات وزارت كشور  http://saagento.security.gov.ge/

 

36.  آژانس هواپيمايي كشور  http://www.gcaa.ge/geo/

 

37.  آژانس حمل و نقل زميني http://lta.gov.ge/?lang=en

 

38 .   آژانس حمل و نقل دريايي http://mta.gov.ge

 

39. خانه خدمات عمومي  http://house.gov.ge/

 

40  سازمان حراست ويژه كشور  

41.  دفتر مدافع العموم  http://www.ombudsman.ge/

 

پیش قروش استثنایی در تقلیسپیش قروش استثنایی در تقلیس
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعات بازار ملک، از جمله معرفی بهترین موارد جهت خرید، فروش و رهن و اجاره و ... مطلع شوید.